Nhân sự

Trung tâm đang trong quá trình sắp xếp hoàn thiện tổ chức về nhân sự nên hiện tại có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 02 trưởng phòng và 02 nghiên cứu viên. Ngoài ra, Trung tâm có sự hỗ trợ, hợp tác của đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu của Trường Đại học Mỏ – Địa chất cũng như của các đơn vị hợp tác trong nước và quốc tế.

Danh sách cán bộ

  1. PGS. TS. Bùi Hoàng Bắc – Giám đốc Trung tâm
  2. TS. Nguyễn Hữu Hiệp– Phó giám dốc
  3. TS. Nguyễn Bách Thảo – Trưởng phòng Địa chất thủy văn và Môi trường
  4. TS. Lê Thị Duyên – Trưởng phòng Phân tích
  5. TS. Võ Thị Hạnh
  6. ThS. Trịnh Thế Lực – Nghiên cứu viên

 

Giám đốc Trung tâm

PGS. TS. Bùi Hoàng Bắc

 

 

                                                                                    Phó giám dốc

            TS. Nguyễn Hữu Hiệp

             

Trưởng phòng Địa chất thủy văn                    Trưởng phòng Phân tích                            Chuyên viên

      TS. Nguyễn Bách Thảo                                  TS. Lê Thị Duyên                              TS. Võ Thị Hạnh

Nghiên cứu viên

ThS. Trịnh Thế Lực

Trả lời

Bài Viết Liên Quan