Chỉ tiêu môi trường

Phòng Phân tích môi trường

Ô nhiễm môi trường là 1 vấn đề lớn trong xã hội. Trung tâm phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao thành lập phòng Phân tích Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, chung tay cùng quý cơ quan, doanh nghiệp xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn.

Các dịch vụ :

 1. Phân tích & đánh giá chất lượng nước-nước thải, Đất, Bùn trầm tích, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 ; TCVN 5502:2003 , 6772-2000 ; QĐ-BYT: 1329/ 2002… bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu của của khách hàng ( DIN , ISO , EPA , TCVN, ASTM , SM…) gồm các chỉ tiêu như : BOD5 ; COD ; TOC ; Nitơ tổng ; Độ oxy hoá ; Chlorine ; TSS-hàm lượng rắn lơ lửng ; TDS-rắn hòa tan ; Tổng rắn ;  pH ; Độ dẫn điện ; DO ; Màu ; Mùi vị; Độ đục…chỉ tiêu về vi sinh như Coliform, Ecoli …
  Phân tích các Anion & Cation: NH4+; Cr6+ ; Cr3+ ; Fe2+ ;   Fe3+ PO43- ; NO2- ; NO3- ; SO42-; Cl- …
  Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd ,    Pb, Cr , Zn , Mn , Fe…
  Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ , hoá chất bảo vệ   thực vật ; các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ; PAH , PCB ; các   hợp chất hữu cơ khác .
 2. Phân tích & tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu…
 3. Phân tích các chỉ tiêu mới như SOD trong bùn, đất trầm tích ; SAR trong nước thủy lợi dùng cho tưới tiêu ; CO – Carbon monoxide trong thủy hải sản
 4. Phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, ô nhiễm không khí tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 5937:2005 ; TCVN 5938:2005 ; TCVN 5939:2005 ; TCVN 5940:2005  gồm các chỉ tiêu như : Khí thải tại nguồn : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; CxHy…
  Chất lượng không khí xung quanh & môi trường làm việc : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; NH3 ; O3 ; CxHy ; các hợp chất hữu cơ như THC ; VOC ; Tiếng ồn ; Vi khí hậu…& các chất hữu cơ dễ bay hơi khác…
  Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd , Pb, Cr , Zn , Mn , Fe…
 5. Lấy mẫu & Phân tích hàm lượng Dioxin trong nước, đất, bùn, chất thải rắn, không khí & khí thải tại nguồn (bao gồm 17 đồng phân theo qui định của WHO)

 

Trả lời

Bài Viết Liên Quan