Vật liệu tiên tiến

Xây dựng Phòng vật liệu tiên tiến đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ của xã hội

Chức năng

+ Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, công nghệ xanh, công nghệ môi trường trong sản xuất và đời sống.
+ Triển khai nghiên cứu-phát triển, chế tạo thử nghiệm các sản phẩm, vật liệu mới và chuyển giao công nghệ phục vụ y tế, dân dụng, an ninh-quốc phòng, năng lượng và bảo vệ môi trường.
+ Nghiên cứu chế tạo thiết bị, sản xuất sản phẩm công nghệ phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng và bảo vệ môi trường.
+ Tham gia xây dựng chính sách phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ vật liệu và công nghệ môi trường.
+ Tham gia thẩm định về mặt khoa học – công nghệ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ môi trường đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
+ Thực hiện dịch vụ tư vấn và hướng dẫn vận hành trong lĩnh vực vật liệu mới và xử lý môi trường.
+ Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ, tổ chức kinh tế, tổ chức quỹ trong và ngoài nước để đào tạo cán bộ, cập nhật và tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
+ Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp các loại nguyên vật liệu, máy móc thiết bị theo nhu cầu của hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ và thị trường.

Trả lời

Bài Viết Liên Quan