Đo Sem

CHỤP ẢNH THẠCH HỌC BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT:

SEM (Scanning Electron Microscopy)

  • Mô tả chi tiết vi cấu tạo và hệ thống lỗ rỗng
  • Mô tả chi tiết các mẫu đặc biệt
  • Phân tích phân bố lỗ rỗng
  • Phân tích thành phần nguyên tố
  • Ảnh SEM
  • Phân tích cấu trúc vi cấu trúc

Kết quả minh giải:
– Đánh giá toàn bộ các pha thành tạo đá trầm tích sét và các đá trầm tích khác
– Mô tả chi tiết đặc tính các khoáng vật sét tại sinh như hình thái kết tinh, dạng, sự sắp xếp, và các ảnh hưởng của chúng đến độ rỗng thấm và độ nhạy thành hệ
– Nhận diện sự mất khả năng thấm khi bơm chất lỏng vào mẫu
– Mô tả chi tiết các đặc tính không gian rỗng như loại lỗ rỗng, kích thước kênh nối, hình học và sự liên kết giữa các lỗ rỗng

   

 

Ý kiến khách hàng

Trả lời

Bài Viết Liên Quan